Storitve

Vodenje poslovnih knjig:

 • vodenje poslovnih knjig v skladu z zakonodajo in SRS,
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično knjigovodstvo (stroškov in prihodkov; stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • obračun obresti,
 • izpisi odprtih postavk,
 • izpisi opominov,
 • priprava kompenzacij, cesij, asignacij,
 • plačilni promet.

Priprava zakonsko predpisanih poročil:

 • obračun DDV,
 • poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS,
 • izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb,
 • izdelava izkazov denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube,
 • izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila.

Obračun osebnih prejemkov:

 • pošiljanje podatkov dohodnine DURS – u in priprava poročil,
 • obračun plač in prispevkov, regresa, pogodb o delu,
 • obračun avtorskih honorarjev, najemnin, obresti,
 • obračun izplačil dobička, kapitalskih dobičkov.

Svetovanje:

 • računovodsko,
 • knjigovodsko,
 • davčno.