Pogosta vprašanja

Davčne olajšave, ki jih lahko upoštevate pri davčnem obračunu.

Kljub temu, da se nezadržno bliža konec leta je še čas za optimiziranje davčne osnove. Zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo največ v višini davčne osnove.

Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v (nekatero) opremo in v neopredmetena sredstva.

Če zavezanec proda ali odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 3 let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Ta vlaganja so vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalne-razvojne opreme in nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zavezanec lahko za neizkoriščeni del davčne olajšave le to uveljavlja v naslednjih petih davčnih obdobjih. Če so vlaganja v raziskave in razvoj financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oz. proračuna EU in imajo naravo nepovratnih sredstev, potem olajšave ni možno uveljavljati.

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšave če zaposli;

  • osebo, mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let in je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ,
  • invalida,
  • vajence, dijake ali študente po učni pogodbi

Pri tem naj opozorimo, da so za zgoraj navedene olajšave določeni nekateri pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, da je olajšavo možno uveljavljati.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij (delno ali v celoti), vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kot 2.819,09 € letno.

Olajšava za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. Poleg tega lahko zavezanec zniža davčno osnovo v višini 0,2% obdavčenega prihodka za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in prostovoljna društva, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.